خانه / انتخابات کانون فیلم و عکس

انتخابات کانون فیلم و عکسکاندید ها

فاطمه جدلیها

فاطمه جدلیها

کد نماینده: 100
نیلوفر خورشی

نیلوفر خورشی

کد نماینده: 101


مختار عبدی احمد آبادی

مختار عبدی احمد آبادی

کد نماینده: 102


علیرضا مقدر

علیرضا مقدر

کد نماینده: 103


ایمان خسروی

ایمان خسروی

کد نماینده: 104


زانیار تاران

زانیار تاران

کد نماینده: 105


مهران علیرضایی

مهران علیرضایی

کد نماینده: 106


علی شیخی

علی شیخی

کد نماینده: 107


ایمان میناروش

ایمان میناروش

کد نماینده: 108


امین میناروش

امین میناروش

کد نماینده: 109