خانه / رای گیری شیمی

رای گیری شیمیکاندید ها

احمدرضا حسنلو

احمدرضا حسنلو

کد نماینده: 800
حسام الدین داوودنیا

حسام الدین داوودنیا

کد نماینده: 801


محسن نیکوبین مزجین

محسن نیکوبین مزجین

کد نماینده: 802


کوثر سپهری نسب

کوثر سپهری نسب

کد نماینده: 803


هانیه زنگنه

هانیه زنگنه

کد نماینده: 804


مائده فرخی کرمانی

مائده فرخی کرمانی

کد نماینده: 805


محمد نوروزی

محمد نوروزی

کد نماینده: 806


نگار علیخانی

نگار علیخانی

کد نماینده: 807


سهیل ملکی

سهیل ملکی

کد نماینده: 808


شادی رجبی

✌️از شماییم،برای شما🤝

شادی رجبی

✌️از شماییم،برای شما🤝

کد نماینده: 809


محمد رسولی

محمد رسولی

کد نماینده: 810


حمیدرضا برغمندی

حمیدرضابرغمندی

کد نماینده: 811


علیرضا

علیرضا

کد نماینده: 812


پریسا ظریف

✌️از شماییم،برای شما🤝

پریسا ظریف

✌️از شماییم،برای شما🤝

کد نماینده: 813


زهرا کرمی

حرف برابرعمل🙏

زهرا کرمی

حرف برابرعمل🙏

کد نماینده: 814


محمد مهدی یکتا پرست

محمد مهدی یکتا پرست

کد نماینده: 815

ریحانه البرز

✌از شماییم،برای شما🤝

ریحانه البرز

✌از شماییم،برای شما🤝

کد نماینده: 814