خانه / رای گیری علوم مهندسی

رای گیری علوم مهندسیکاندید ها

زهرا افشار

زهرا افشار

کد نماینده: 200
سما سلگی

سما سلگی

کد نماینده: 201


رضا زهرایی محمدآبادی

رضا زهرایی محمدآبادی

کد نماینده: 202


لیلا فلاح‌پور

لیلا فلاح‌پور

کد نماینده: 203


زهرا محمدی

حل شدن مشکلات انتخاب واحد دانشجویان علوم مهندسی

زهرا محمدی

حل شدن مشکلات انتخاب واحد دانشجویان علوم مهندسی

کد نماینده: 204


راضیه سرائی

راضیه سرائی

کد نماینده: 205


آرمان سیاهلو

آرمان سیاهلو

کد نماینده: 206


مهتاب مهبود

مهتاب مهبود

کد نماینده: 207


فاطمه بساده

فاطمه بساده

کد نماینده: 208


سید فائزه الموتی فرد

سید فائزه الموتی فرد

کد نماینده: 209


شهاب رحیمی

شهاب رحیمی

کد نماینده: 210