خانه / رای گیری عمران

رای گیری عمرانکاندید ها

card image

علیرضا عظیم زاده

تلاش،پشتکار،خدمت

علیرضا عظیم زاده

تلاش،پشتکار،خدمت

کد نماینده: 900
رضا میرزایی

رضا میرزایی

کد نماینده: 901


مریم عبادی

مریم عبادی

کد نماینده: 902


یگانه ترابی

یگانه ترابی

کد نماینده: 903


card image

محمد جواد حقیقت پژوه فرد

دانشجویی از دانشجویان برای دانشجویان

محمد جواد حقیقت پژوه فرد

دانشجویی از دانشجویان برای دانشجویان

کد نماینده: 904


فاطمه نوری شیرایه

فاطمه نوری شیرایه

کد نماینده: 905


رضا حیدریان

حمیدرضا حیدریان

کد نماینده: 906


امیرحسین اسکندر

امیرحسین اسکندر

کد نماینده: 907


پریسا نامداری مهرجو

پریسا نامداری مهرجو

کد نماینده: 908


اشکان داریانی

اشکان داریانی

کد نماینده: 906