خانه / رای گیری معماری

رای گیری معماریکاندید ها

مینا رضایی

مینا رضایی

کد نماینده: 1010
هانیه نصرتی

هانیه نصرتی

یک

کد نماینده: 1011


سیده مرضیه رفعتی کلور

سیده مرضیه رفعتی کلور

کد نماینده: 1012


مهدیار ایزدبین

مهدیار ایزدبین

کد نماینده: 1013


آرش سلطانیه

آرش سلطانیه

کد نماینده: 1014


آرمین صادقی

آرمین صادقی

کد نماینده: 1015


محمد فرهادی

محمد فرهادی

کد نماینده: 1016


محمد قادری

محمد قادری

کد نماینده: 1017


تارخ رضا زاده

تارخ رضا زاده

کد نماینده: 1018