خانه / رای گیری نرم افزار

رای گیری نرم افزارکاندید ها

card image

فاطمه محمدی

فصل نو ، فصل تولید نشاط علمی

فاطمه محمدی

فصل نو ، فصل تولید نشاط علمی

کد نماینده: 1000
نگار فتحیان

نگار فتحیان

کد نماینده: 1001


card image

سید علی قافله باشی

فصل نو ، فصل تولید نشاط علمی

سید علی قافله باشی

فصل نو ، فصل تولید نشاط علمی

کد نماینده: 1002


مینا فریدونی

مینا فریدونی

کد نماینده: 1003


مهدیه فلاح

مهدیه فلاح

کد نماینده: 1004


card image

آرش شب انگیز

فصل نو ، فصل تولید نشاط علمی

آرش شب انگیز

فصل نو ، فصل تولید نشاط علمی

کد نماینده: 1005


محمد سعید شهبازی

محمد سعید شهبازی

کد نماینده: 1006