خانه / رای گیری هوافضا

رای گیری هوافضاکاندید ها

card image

سید آرش حسینی

هوافضا ، عشق و عمل

سید آرش حینی

هوافضا ، عشق و عمل

کد نماینده: 1040
علی جعفری

همه باهم برای پیشرفت

علی جعفری

همه باهم برای پیشرفت

کد نماینده: 1041


طاها بازوند

طاها بازوند

کد نماینده: 1042


علی سرخی

علی سرخی

کد نماینده: 1043


مرضیه مکاری قهرودی

مرضیه مکاری قهرودی

کد نماینده: 1044


فرزین زمانی

مثل یک رفیق خوب در کنار شما

فرزین زمانی

مثل یک رفیق خوب در کنار شما

کد نماینده: 1045


حسین ده قی

همه با هم برای پیشرفت

حسین ده حقی

همه با هم برای پیشرفت

کد نماینده: 1046


محمد مهدی رحیمی

محمد مهدی رحیمی

کد نماینده: 1047


علی دهقانی

تلاش بیشتر برای رسیدن به فردایی بهتر

علی دهقانی

تلاش بیشتر برای رسیدن به فردایی بهتر

کد نماینده: 1048


محمود علی محمدی

محمود علی محمدی

کد نماینده: 1049


مهدی مرادی

مهدی مرادی

کد نماینده: 1050