خانه / رای گیری-پزشکی

رای گیری-پزشکیکاندید ها

card image

سیده زهرا عظیمی

انتخاب ما،فردای بهتر برای ما

سیده زهرا عظیمی

انتخاب ما،فردای بهتر برای ما

کد نماینده: 500
فاطمه قلی زاده

فاطمه قلی زاده

کد نماینده: 501


الهه گنجی

الله گنجی

کد نماینده: 502


مرجان خادمی

مرجان خادمی

کد نماینده: 503


محمود سارجلو

محمود سارجلو

کد نماینده: 504


card image

مهشاد مهرآرا

مهشاد مهرآرا

انتخاب ما، فردای بهتر ما

کد نماینده: 505


الهه احمدی پرگو

الهه احمدی پرگو

کد نماینده: 506