خانه / رای گیری پلیمر

رای گیری پلیمرکاندید ها

card image

امیرحسین الماسی

همدلی, همکاری, پیش به سوی پیشرفت.(پلیمربویین زهرا => #سکوی_پرتاب)

امیرحسین الماسی

همدلی, همکاری, پیش به سوی پیشرفت.(پلیمربویین زهرا => #سکوی_پرتاب)

کد نماینده: 600
غزل آزادی

غزل آزادی

کد نماینده: 601


فاطمه کاوه زاده

فاطمه کاوه زاده

کد نماینده: 602


محمد میرزایی

تلاش برای بهبود رشته پلیمر

محمد میرزایی

کد نماینده: 603


فاطمه برجی خانی

فاطمه برجی خانی

کد نماینده: 604


منیره محمودی

منیره محمودی

کد نماینده: 605


سیده پریسا دلیری

سیده پریسا دلیری

کد نماینده: 606


علیرضا قلی دینه کبودی

علیرضا قلی دینه کبودی

کد نماینده: 607


زهرا عسکری

زهرا عسکری

کد نماینده: 608


امیرحسین رحیمی

امیرحسین رحیمی

کد نماینده: 609


زهرا علیزاده مغانی

زهرا علیزاده مغانی

کد نماینده: 610


سارا افروزه

سارا افروزه

کد نماینده: 611